İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Kalite Sistemleri Yönetimi

Kalite Güvencesi Sistemi:

Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler yapan, iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürüten Yükseköğretim Kalite Kurulu; 23 Temmuz 2015 tarihinde oluşturulmuştur.

Yükseköğretim Kalite Kurulunun temel faaliyetleri şunlardır;

  • Yükseköğretim kurumlarının kurumsal değerlendirme süreçlerini (Kurumsal Dış değerlendirme, İzleme ve Kurumsal Akreditasyon Programları) gerçekleştirmek,
  • Akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tanınması süreçlerini yürütmek ve
  • Yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi kültürünün içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

YÖKAK tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında, Üniversitemiz gönüllü olarak katıldığı ilk kurumsal dış değerlendirme programını 25-28 Aralık 2016 tarihinde başarıyla tamamlamıştır. Bu kapsamda, Kurumsal Geri Bildirim Nihai Raporu 26.01.2017 tarihinde Üniversitemize raporlanmıştır. Kurumsal Geribildirim Raporunda yer verilen ve Üniversitemizin de mutabık olduğu güçlü yönler, iyileştirmeye açık alanlar ve öneriler; iç tetkik faaliyetleri, Kurum İç Değerlendirme Raporları, Anket sonuçları, Kalite Sistemleri Bildirim Sistemi Raporları ve verileri, ayrıca Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantı kararlarına ilişkin sonuçlarla birlikte değerlendirilmekte ve gelişmeler takip edilmektedir.

Üniversitemizin hizmet sunumu kapsamında, Eğitim – Öğretim, Araştırma – Geliştirme ve Girişimcilik, Toplumsal Katkı, Kalite Güvencesi ve Yönetim Hizmetlerine yönelik, yürütmüş olduğu tüm faaliyetler, 2015 yılından bu yana her yıl Kurum İç Değerlendirme Raporu olarak YÖKAK’a raporlanmış ve gerek YÖKAK gerekse Üniversitemiz web sayfası aracılığıyla tüm paydaşlarımıza sunulmuştur.

YÖKAK tarafından 2020 yılı bahar döneminde yürütülmesi planlanan ve Covid-19 pandemisi nedeniyle ertelenmiş olan Kurumsal Değerlendirme Süreçlerinin, pandemi seyrindeki olumlu gelişmeler dikkate alınarak güz döneminde yürütülmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, 59 yükseköğretim kurumu ile birlikte Üniversitemiz, YÖKAK tarafından 2020 Yılı Ekim – Kasım ayları içerisinde gerçekleştirilecek olan İzleme Programı kapsamına alınmıştır.

 

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi:

Üniversitemiz 20.07.2012 tarihli 2012/5 sayılı Genelge ile TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına kuruluş aşamasından itibaren başlayarak kalite bilinci ve farkındalığının oluşturulmasını hedeflemiştir. 15.07.2014 tarihinde TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almıştır. 18.12.2017-19.12.2017 tarihlerinde gerçekleştirilen TS EN ISO:9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belge Yenileme Tetkiki başarıyla tamamlanmış ve belge yenilenmesi gerçekleşmiştir.

Kalite belgemizin kapsamı; eğitim öğretim, araştırma-geliştirme, yönetim hizmetleri faaliyetlerinin sunumu konularıdır. Kalite çalışmalarımız ve belgemiz akademik ve idari tüm birimlerimizi kapsamaktadır.

Üniversitemizde yürütülen tüm faaliyetlerin, gerek Kalite Güvencesi Sistemi gerekse TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı şartlarına uygun olarak yerine getirilmesini teminen, Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliğinin 16 (1)’inci maddesi gereği, 05 Mart 2019 tarihli ve 2019/09 sayılı Senato Kararı ile Üniversitemiz Kalite Komisyonu oluşturulmuş ve İKÇÜ Kalite Güvencesi Sistemi ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları kabul edilmiştir. Ayrıca, Bahse konu Yönetmeliğin 16 (2)’nci maddesi ve Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 4'üncü maddesi ile düzenlenen Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Fonksiyonu gereği, Üniversitemiz kalite sistemleri çalışmaları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Sistemleri Birimi koordinasyonunda Kalite Komisyonu tarafından yürütülmektedir.

 

Üniversitemiz bünyesinde yürütülen faaliyetlerin etkinliğini, etkililiğini ve verimliliğini güvence altına almak üzere kurgulanan İKÇÜ Kalite Sistemleri Anlayışı; iyi yönetişim prensibi ile sürekli iyileştirme ilkesini benimsemektedir. Sahip olduğumuz bu anlayışın sürekliliğini ise İç Kontrol Sistemi odağında yerine getirmeyi hedeflemekteyiz.

Menüyü Kapat